Privaatsuspoliitika

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų mums patikėtų asmens duomenų saugumas, todėlparengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teisesužtikriname, taip pat pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenųtvarkymą.

Asmens duomenų valdytojas yra Laura Jankauskienė INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 1081042 , registracijos adresas Gurių g. 105A, Vilnius, Lietuva. Kontaktiniai duomenys: el. Pastas info@boku.lt , telefonas +370 65502741.

Ši privatumo politika nustato privatumo sąlygas pirkėjui naudojantis internetosvetaine www.boku.style (toliau - Pardavėjas) .

Šioje privatumo politikoje naudojama sąvoka „pirkėjas“ (toliau pirkėjas ) reiškia, bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos internetinė svetainė galitiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, pavyzdžiui pagal vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kt.

Ši privatumo politika taikoma naršant interneto svetainėje, registruojatis, kaipregistruotam vartotojui, perkant prekes, prenumeruojant naujienlaiškius, dalyvaujantžaidimuose, akcijose, konkursuose, susisiekiant su svetainės KAS telefonu ar kitaiskomunikacijos kanalais.

Kai kurias paslaugas interneto svetainėje gali teikti trečiosios šalys, arba pirkėjas galibūti nukreipiamas į trečiųjų šalių svetaines (kad galėtų atlikti mokėjimą už prekes irpan.). Kai pirkėjas naudojasi šiomis paslaugomis, kartu su šia privatumo politikataikomos ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politikos. Todėl reikia jas perskaityti irįsitikinti, kad jose nurodytos pirkėjo asmens duomenų tvarkymo sąlygos pirkėjui yrapriimtinos.

Duomenų tvarkytojas turi teisę vienašališkai keisti šios privatumo politikos sąlygas.Apie pasikeitimus yra pranešama interneto svetainėje ir patalpinama atnaujintaprivatumo politika arba pranešama kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumopolitikos papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, nurodytosprivatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. Jeigu pirkėjaspo privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojasi interneto svetaine, tuometyra laikoma, kad, pirkėjas sutinka su pakeistomis privatumo politikos sąlygomis.

PIRKĖJO ASMENS DUOMENYS 

Interneto svetainė tvarko pirkėjo asmens duomenis, gautus šiais būdais:

-  Asmens duomenys yra pateikiami pačio pirkėjo;

- Kai interneto svetainė pati surenka pirkėjo asmens duomenis jam naudojantisinterneto svetaine, pardavėjo administruojamomis socialinėmis paskyromis, pirkėjuisusisiekus su pardavėju telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis.

- Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi pardavėjas taip pat gali gauti informacijąapie pirkėją iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių ar kitų trečiųjų šalių.

Pirkėjas turite teisę keisti ir atnaujinti pardavėjui pateiktą asmeninę informaciją. Tam, kad pirkėjas užtikrintų sklandų paslaudos suteikimą ir prekių pristatymą, pirkėjasprivalo pateikti tikslius asmens duomenis (El.pašto adresą, telefono numeric, pristatymo adresą).

Pirkėjas atsakote už savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą.

DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Asmens duomenų perdavimas galimas tuo atveju, jeigu:

- Pirkėjui sutikus su  asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims;

- Esant būtinybei, partneriams, tam, kad sklandžiai būtų įvykdytasužsakymas/paslauga;

- Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiemsasmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikosteisės aktų numatytą tvarką. 

- Bendrovės pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams ( IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitątvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms, mokėjimųtarpininkams irk t.;

- Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į klientoįsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankrotoadministratoriams.

Pirkėjo duomenys yra tvarkomi tik gavus jo sutikimą.